กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ถ่ายทำโดย

นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ผู้ควบคุม คุณครูพรชัย สิทธิศักดิ์ (ละเบ๋อทีม)

แนะนำ

บุคลากรใหม่

นายจีระนันท์ มาตราช
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายนราวิชญ์ พูนสุข
อัตราจ้าง งานโสตทัศนูปกรณ์

จดหมายข่าว

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปี พ.ศ. 2567 ข่าวทั้งหมด

Facebook page

จำนวน

นักเรียน และ บุคลากร

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา.
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

3168

นักเรียนทั้งหมด

1657

ระดับ ม.ต้น

1511

ระดับ ม.ปลาย

205

บุคลากร

หนังสือที่เผยแพร่

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร