วีดีทัศน์แนะนำ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ถ่ายทำโดย

นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ผู้ควบคุม คุณครูพรชัย สิทธิศักดิ์ (ละเบ๋อทีม)

แนะนำ

บุคลากรใหม่

นางสาวศุภลักษณ์ ศุภรัตนกุล
กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จดหมายข่าว

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปี พ.ศ. 2566 ข่าวทั้งหมด

Facebook page

จำนวน

นักเรียน และ บุคลากร

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา.
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

3133

นักเรียนทั้งหมด

1662

ระดับ ม.ต้น

1471

ระดับ ม.ปลาย

200

บุคลากร

หนังสือที่เผยแพร่

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร