วีดีทัศน์แนะนำ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ถ่ายทำโดย

นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ผู้ควบคุม คุณครูพรชัย สิทธิศักดิ์ (ละเบ๋อทีม)

แนะนำ

บุคลากรใหม่

นายจักรี พรมเกตุ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนวรัตน์ เพิ่มสุข
กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายคเชนทร์ศักดิ์ คำสิงห์
กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr. Arlan Ponsaran Rebutar
กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายพีรพล บุญคง
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)

นางสาวชลิตา นราษร
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวกัลยารัตน์ สุราษฎร์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

จดหมายข่าว

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปี พ.ศ. 2566 ข่าวทั้งหมด

Facebook page

จำนวน

นักเรียน และ บุคลากร

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3190

นักเรียนทั้งหมด

1666

ระดับ ม.ต้น

1524

ระดับ ม.ปลาย

230

บุคลากร

หนังสือที่เผยแพร่

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร