รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ในการนี้ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้โอวาทและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นเข้าสู่ “รั้ว เหลือง-เทา” ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร