นักเรียนเข้ารับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน”

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้ารับรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ประธานมอบได้แก่ ท่านวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การค้าอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

          1. ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับโล่รางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 สาขาผู้บริหารดีเด่นด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับโล่รางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 สาขาครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. นางสาวธวัลรัตน์  รู้บุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/EP รับโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565           ในการนี้ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย