โครงการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖