“ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร” เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนัก ใส่ใจในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติบนท้องถนน