กลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิทยา บุตรดาวงษ์

นายลือชัย อุปพงษ์

นายวีระพงศ์ มนตร์อินทร์

นางสาวจันพิจิต ไชยมาศ

นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย

นางยุพาพร บุญใบ

นายอานนท์ ยุระตา

นายเอกพันธ์ ยะไวทย์

นางสาวนฤชล สินเดิม