กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางนุพิศ อัคพิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจักรกฤษณ์ จันทราสา

นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์

นายคณิตถา คำวงษ์

นางเดือนฉาย ใจคง

นางสาวสุภาวดี พรหมโคตร

นางสาวปัญญาพัฒน์ การุญ