หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนากร อุทัยดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ หอมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ