กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ด่างเกษี

นางสาวอมรรัตน์ สีนวลแล

นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมล

นางจิรประภา ฮมแสน

นางพิสมัย แว่นพิมาย

นางนิตยา ยี่สารพัฒน์

นางสาวสุจิรา ถาปันแก้ว

ว่าที่ร.ต.วัชระ วรรณคีรี

นายอัษฎายุท โพธิ์นอก

นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม

นางนัฏฐา สุวรรณชัยรบ

นายชูศักดิ์ ประพัศรางค์

นายศรชัย ปราบงูเหลือม

นางสาววรัญญา สายตรี

นางสาวทัศณีย์ ตองตาสี

นางสาวบวรนันท์ ดาวกระจ่าง

นางสาวสุกานดา คำเมือง

นางสาวมยุรา ขันโท

นางสาวกาญจนาวดี ผาลี