รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประเภทเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริการการศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2567