โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จะเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565