เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ PBLCA Model เพื่อส่งเสริมทักษะการทำโครงงาน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4