ประกาศ หยุดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566