รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2566 รอบ 6 เดือนแรก (หมวดเงินุดหนุนทั่วไป)