รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 1/2566