กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนากร อุทัยดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรอบรู้ ด่างเกษี

นายพรชัย สิทธิศักดิ์

นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สิน

นางนุชจเรตร์ ศรีนา

นางวัชรียา พรหมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โกษาแสง

นายณัฐกร นันทะแพง

นายสุเมธ อัคพิน

นางฑิฎาภรณ์ นวกุลพงศ์พิชญ์

นางรัชนี วรรณสิริ

นางดุษฎี เหลาแหลม

นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต

นายจิตเอก โคตรพิศ

นายจิระวัฒน์ สุขศรี

นางสุกัญญา นันทะแพง

นางบุญเต็ม สุวรรณา

นางวนิดา โคตรพิศ

นางสาวณิณา เมธาวี

นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์

นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ

นางเนาวรัตน์ รู้บุญ

นางสาวพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล

นางอุไร สีตะวัน

นายวิทยา ผิวงาม

นางกัลยา ศรีกุดหว้า

นางสาวนันทกา โฮมวงศ์

นายสายัน สงวนพิมพ์

นายปกรณ์ธรรม ดวงกุลสา

นางสาวอรพรรณ ไวแพน

นายณัฐศักดิ์ การุณ

นางนุชธิดา ดวงกุลสา

นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ

นางสาวฉวี โคนพันธุ์

นางสาวดารุณี ใสลำเพาะ

นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต

นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ

นางสาวปิยะธิดา ทุมกิจจะ

นายปริวรรธน์ อุ่นวิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ ยอดนารี

นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์จันทร์