กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวราภรณ์ หอมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพนมพร ศรีอิสาณ

นางสาวปรียา ถาวีวร

นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย

นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี

นางวาศนา อัคราช

นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ

นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว

นายปิติภัทร ไกยพาย

นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์

นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา

นายประกาศิต สีแดง

นางอรุณจิต เผ่าวงศ์ษา

นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์

นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ

นายนันทพงศ์ หาญจำปา

นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา

นายสนธยา มะสุใส

นางสาวพัณณิตา แสนมุงคุณ