กลุ่มสาระภาษาไทย

นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ

นางกัญจนา ธัญญะอุดม

นางสุจิตรา อันแสน

นางเกษร อินธิแสง

นางสุพิชญาภัค พรหมเกษ

นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ

นางประภาพร จิตกาวิน

นางสาวอมร นักธรรม

นายณัฐธัญ เจริญชัย

นางนันทนิจ ศรีรักษา

นางสุดสาคร ถึงนำมา

นางนิศากร พลซา

นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดร

นางกัลยาณี ฟองอ่อน

นางสาวสุวรรณ มูลสาร

นางสาวประภัสสร มุงคุณ

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา วงศ์สมศรี