คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับทีชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1นายประสาร ภูดีประธานกรรมการ
2นายอุทัย เจริญธรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3นางฟองจันทร์ อรุณกมลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4ดร.เชษฐศักดิ์ คำมะวาปีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายบำรุง รินทากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6ดร.ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8นายธนากร อุทัยดากรรมการผู้แทนครู
9นายชินวร ตยางคนนท์กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
10นายธนัท ไชยฮาดกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11นายกิติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
12นายสเงี่ยม พ่อธานีกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13นายพัชรินทร์ สุขสง่าเจริญกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
14พระครูสกลปัญญาธรกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
15นายพนมพันธ์ ไชยเพชรกรรมการและเลขานุการ