หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุเมธ อัคพิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสายัน สงวนพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณัฐกร นันทะแพง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป