งานแนะแนว​

นางสาวนันทิดา นาโควงค์

นางสาวลำแพน มหาวงศ์

นางกัลยา พิมพ์สมแดง

นายมงคล บุญคำภา

นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์

นางสาวธนัชพร นครเขตร์