กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชัยณรงค์ โคตรชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา

นางอรวรรณ นาเหล็ก

นางปิยะฉัตร แสงงาม

นายณรงฤทธิ์ นามเหลา

นายธนกฤต อนันต์วัฒนาศิริ

นายจักรี พรมเกตุ