โรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยา (Thatnaraiwittaya School)

อักษรย่อ (ธ.น.ว)

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ได้นามและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญจังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) เปิดสอนภาษาเวียดนาม อังกฤษ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น

ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ได้นามและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร มีนายพินิจ ภคสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกเริ่มเต็มไปด้วยความยากรำบาก จาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง ไม่ใช้สามารถเป็นที่เรียนได้ จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนครเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารแบบ 5 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นการชั่วคราว ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นประทานเปิดป้ายอาคารเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนมีการพัฒนาและมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษ มีลำน้ำห้วยทรายไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาภูพาน
ไหลผ่านลงสู่หนองหาร หนองหารเป็นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ปริเวณโรงเรียนร่วมกับชุมชนให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอนมากขึ้น
ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2534 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาการทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างร่มรื่น ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมาก ขึ้น จำนวนนักเรียนบุคากรมากขึ้น
ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พัฒนาก้าวไกลไปกับไฮเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบการงานให้ทันสมัย เน้นการพัฒนาเชิงระบบ ปรึกษาหาหรือแก้ไขร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกด้าน

อาณาเขตติดต่อ
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ เศษ
– ทิศเหนือ ถนนนิตโย ( ถนน สกลนคร-อุดรธานี ) ถนนหมายเลขที่ 22 ชุมชนรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
– ทิศใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
– ทิศตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
– ทิศตะวันตก ชุมชนบัวสามัคคี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร