ผู้บริหาร

นายธนปกรณ์ อวนป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์ :
0816789459
e-mail :
tanapakorn18@gmail.com

นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


เบอร์โทรศัพท์ :
0862191819
e-mail :
pilai09@hotmail.com

ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กิจการนักเรียน


เบอร์โทรศัพท์ :
0810526308
e-mail :
sriruksa_11@hotmail.com

นายวีรวัฒน์ จุดดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล


เบอร์โทรศัพท์ :
0815457405
e-mail :
weerawatjadda@gmail.com

นางบุษกร ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ


เบอร์โทรศัพท์ :
0985693252
e-mail :
kr_2517@hotmail.com