กิจจกรรมการขยายผลโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย