การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี 2566