เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในการนี้นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย