รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมและการใช้จายงบประมาณ หมวดเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน