รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน