รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 6 เดือนแรก( หมวดเงินรายได้สถานศึกษา)