สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ.2566