รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา