ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกและสรรหาเพื่อให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา